Git – Hướng dẫn tạo commit đầu tiên

Ở bài trước chúng ta đã thêm remote vào local repository. Ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo commit đầu tiên trên local repository. Sau đó chúng ta sẽ push commit đó lên trên remote mà chúng ta đã tạo ở bài trước.

Hướng dẫn tạo commit

Đầu tiên chúng ta tạo một file để có thể thực hiện commit. Ở đây mình sẽ tạo ra một file có tên là Readme.txt. Thông thường với một project commit khởi tạo đầu tiên thường là file Readme.txt hoặc là .gitignore (để có thể nói sơ qua về project hoặc tạo rule cho git). Các bạn cũng có thể tạo file bất kỳ hoặc có thể thêm luôn cả project vào.

Tạo một file mới

  • Kiểm tra trên git bash bằng cách sử dụng lệnh $git status

  • Bạn sẽ thấy file Readme.txt màu đỏ. Trạng thái của file là untracked file. Ở bên dưới dòng untracked files là hướng dẫn thao tác có thể sử dụng trên file hiện tại. Thường Git sẽ đưa ra những gợi ý để các bạn có thể thao tác với Git một các dễ dàng hơn. Giờ mình sẽ làm theo hướng dẫn Git đưa ra nhé. Trường hợp này nó nói là dùng lệnh $git add <tên file > để thêm file đó và nó sẽ được thêm vào khi bạn commit.

Thêm file vào commit

  • Thực hiện thêm file mới bằng lệnh $git add <file name> và kiểm tra lại bằng lệnh $git status

  • Sau khi file được thêm thành công thì trạng thái sẽ chuyển sang màu xanh. Trước nó có trạng thái là new file thông báo là file này được thêm mới. Và Git cũng đưa ra hướng dẫn giúp bạn loại bỏ đi những file vừa thêm vào. Trong trường hợp bạn thêm nhầm file hoặc bạn không muốn thêm file đó vào nữa. Bạn có thể làm theo hướng dẫn của Git, sử dụng lệnh $git rm –cached <file>.

Tạo một commit cho file vừa thêm

  • Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành commit những thay đổi vừa được thêm vào. Sử dụng lệnh $git commit -m “Nội dung những thay đổi trong commit”. Sau đó dùng lệnh $git log để show ra những commit đã thực hiện.

  • Ở đây khi commit mình có dùng thêm option -s để thêm phần signed-off-by. Option này sẽ thêm thông tin của bạn trong phần config thông tin bài giới thiệu về Git mình đã hướng dẫn. Và option -m để thêm nội dung bạn muốn trình bày cho người khác review.

Như vậy chúng ta đã tạo ra được commit đầu tiên cho project của mình. Tiếp theo sẽ mình sẽ push commit này lên trên remote.

One thought on “Git – Hướng dẫn tạo commit đầu tiên

  1. Pingback: Git - Cách push code lên remote repository | chungnt.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *