Git – Thêm remote vào local repository

Ở bài trước chúng ta đã tạo được Remote repository trên local và local repository. Vậy làm thế nào để đẩy source code lên Remote repository để lưu trữ? Ở bài này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn.

Thêm remote vào local repository.

Bình thường git các bạn tạo một repository với lệnh $git init chúng ta sẽ được một local repository. Trên local bạn có thể commit tạo branch bala bala. Nhưng nếu chỉ thao táo trên local thì chưa khai thác được hết các tính năng của git. Chỉ cần nỡ tay mà xóa thư mục chứa source git thì coi như công sức bay mất. Như mình đã nói ở bài trước, remote repository là nơi lưu trữ mã nguồn của bạn. Bạn có thể sử dụng trên local, server , hay của những nhà cung cấp dịch vụ. Như vậy khi source code của bạn được để ở những nơi khác nhau. Bạn có thể nỡ tay xóa sạch code trên máy tính của mình nhưng vẫn có thể lấy lại được.

Ở bài trước mình để remote repository và local repository ngay gần nhau để dễ làm demo.

Để thêm remote repository vào local repository chúng ta sẽ thực hiện những bước sau.

  • Mở git bash trong thư mục local_repo (việc thêm remote chúng ta sẽ thực hiện trong local repository).
  • Kiểm tra remote xem đã có phiên bản remote nào đã được thêm chưa. Sử dụng lệnh $git remote -v

    Nếu không thấy gì được in ra thì bạn vẫn chưa có remote nao được thêm vào
  • Thêm url của remote vào local repository. Sử dụng lệnh $git remote add <ten remote> <url> (ví dụ: $git remote add origin /e/test/test_gitsrv/). Lưu ý, đường dẫn sử dụng “/” thay cho “\” nhé. Sau đó kiểm tra lại bằng lệnh $git remote -v để xem bạn đã add được thành công chưa nha.

Như vậy là đã xong quá trình thêm remote vào local repository rùi đó. Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu các để tạo một commit đầu tiên và push lên remote nhé.

One thought on “Git – Thêm remote vào local repository

  1. Pingback: Git - Cách push code lên remote repository | chungnt.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *